COPYRIGHT

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Leads to Loyals en/of haar licentiegevers. Leads to Loyals behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (bron)codes van deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Leads to Loyals.

Leads to Loyals mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

The copyrights and all other (intellectual property) rights with respect to the name, the logo, the content (including text and images), the look & feel and the format of this website belong exclusively to Leads to Loyals and / or its licensers. Leads to Loyals explicitly reserves these rights.

The (source) codes of this website and parts thereof may not be forwarded, distributed, reproduced or published, except for personal use or with the permission of Leads to Loyals.

Leads to Loyals may, as the occasion arises, remove information from this website or make it (temporarily) inaccessible if there is a possible violation of the rights of third parties.