PRIVACY STATEMENT

Wij vinden privacy belangrijk. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop Leads to Loyals, als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG), met je persoonsgegevens omgaat. Leads to Loyals houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG, de Telecommunicatiewet en andere (al dan niet toekomstige) toepasselijke privacy wet- en regelgeving stelt.

Informatie over de Algemene verordening gegevensverwerking en over privacy kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers en gebruikers van de website www.leadstoloyals.com van Leads to Loyals.

Leads to Loyals verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie en het onderhouden van contacten.

Om je te kunnen informeren over mogelijk voor jou interessante producten, diensten en aanbiedingen van Leads to Loyals.

Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de strategie van Leads to Loyals.

Leads to Loyals bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Leads to Loyals kan in bijzondere gevallen je persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, als Leads to Loyals dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij je bezoek aan de website worden achtergelaten op je computer. Deze cookies helpen bij het gebruiksvriendelijker maken van deze website.

Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Leads to Loyals maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Google Analytics plaatst cookies op je computer die worden gebruikt om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken.

In je browserinstellingen kun je zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt als er een cookie wordt geplaatst.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Leads to Loyals gebruikt je contactgegevens niet voor andere doelen dan in dit privacy statement omschreven, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Je kunt Leads to Loyals ook te allen tijde verzoeken om een overzicht van je gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen.

De website van Leads to Loyals kan links bevatten naar websites van andere partijen. Leads to Loyals is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de manier waarop die sites omgaan met je persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement en de voorwaarden van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden heeft Leads to Loyals zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy statement of als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kun je contact opnemen met Leads to Loyals per e-mail: info@leadstoloyals.com of per post: Leads to Loyals, Stroombaan 4, 1181 VX, Amstelveen.

Wijzigingen Privacy Statement

Leads to Loyals behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren je daarom dit privacy statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit privacy statement is laatst gewijzigd: 25 september 2018.We think privacy is important. In this privacy statement we will inform you about the way in which Leads to Loyals, as responsible within the meaning of the General Regulation on data processing (GDPR), deals with your personal data. Leads to Loyals adheres to the requirements set by the GDPR, the Telecommunications Act and other (whether or not future) applicable privacy laws and regulations.

Information about the General Data Processing Regulation and privacy can be found on the website of the Dutch Data Protection Authority, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Applicability

This privacy statement applies to the processing of personal data of the visitors and users of the website www.leadstoloyals.com of Leads to Loyals.

Leads to Loyals collects and processes your personal data for the following purposes:

For the processing of requested or obtained information and maintaining contacts.

To be able to inform you about potentially interesting products, services and offers from Leads to Loyals.

For compiling user statistics, to analyze, maintain, secure and optimize our website and associated technologies.

To conduct market research and to prepare management information for product and service development and for determining the strategy of Leads to Loyals.

Leads to Loyals will keep your personal data in principle as long as it is necessary for the purposes described above, or to comply with statutory (storage) obligations.

Leads to Loyals may, in exceptional cases, make your personal data available to third parties, if Leads to Loyals is obliged to do so in the context of the implementation of a statutory regulation or by legal proceedings.

Cookies

This website uses so-called cookies. These are small text files that are left on your computer when you visit the website. These cookies help to make this website more user-friendly.

Cookies cannot damage your computer or the files on your computer.

Leads to Loyals uses Google Analytics to analyze the use of the website. Google Analytics places cookies on your computer that are used to create reports about how visitors use the website.

In your browser settings you can decide whether you want to accept or reject cookies or if you want your browser to notify you when a cookie is placed.

Access and change of personal data

Leads to Loyals does not use your contact information for purposes other than those described in this privacy statement, unless you have given permission for it. You can withdraw a permission once granted at any time.

You can also request Leads to Loyals at any time for an overview of your data and request that they be corrected or removed.

The Leads to Loyals website may contain links to websites of other parties. Leads to Loyals is not responsible or liable for the content of those sites and the way in which those sites deal with your personal data. Read the privacy statement and the conditions of the site you are visiting.

Security

In order to protect your personal data against loss and against misuse by third parties, Leads to Loyals has taken careful and appropriate technical and organizational security measures.

Contact

If you have questions about this privacy statement or if you want to view, correct or delete your data, you can contact Leads to Loyals by e-mail: info@leadstoloyals.com or by mail: Leads to Loyals, Stroombaan 4 , 1181 VX, Amstelveen.

Changes Privacy Statement

Leads to Loyals reserves the right to change this privacy statement. We therefore advise you to regularly read this privacy statement for possible changes.

This privacy statement was last modified on: September 25, 2018.