DISCLAIMER

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van onze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website volledig en/of juist zijn. Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid er van voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de volledigheid of juistheid ervan.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Leads to Loyals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website.

Leads to Loyals mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Links naar andere websites

Deze website kan een aantal links naar andere websites bevatten. Leads to Loyals is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

We pay a lot of attention and care to the content and composition of our website. Nevertheless, we cannot guarantee that the information on this website is complete and / or accurate. No rights can be derived from the information on our website with regard to its reliability for specific purposes and no explanation or warranty is given with regard to its completeness or accuracy.

The information on this site is regularly updated and / or adapted. Changes can always be made with immediate effect and without any notification.

Leads to Loyals is in no way liable for any direct or indirect damage, of whatever nature, that arises from or is in any way related to the use and / or the temporary or unavailability of this website.

Leads to Loyals may, as the occasion arises, remove information from this website or make it (temporarily) inaccessible if there is a possible violation of the rights of third parties.

Links to other websites

This website may contain a number of links to other websites. Leads to Loyals is not liable for the content of those sites and / or the way in which those sites deal with your (personal) data. Read the privacy policy, the disclaimer, the copyright notice and general terms and conditions, if any, of the site you are visiting.